Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού

Πρόγραμμα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT)

Λήψη αρχείου μαθημάτων μερικής φοίτησης σε μορφή PDF

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΔΠ-101 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 6
2 ΔΠ-102 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (MARKETING, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP) 6
3 ΔΠ-103 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS) 6
ΣΥΝΟΛΟ 18

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4 ΔΠ-104 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF DIGITAL COLLECTIONS AND DATA) 6
5 ΔΠ-105 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (CULTURAL ORGANIZATIONS AND DIGITAL TECHNOLOGIES) 6
4 ΕΠ-204 και ΨΒ-304 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (RESEARCH METHODS AND STATISTICS) 6
ΣΥΝΟΛΟ 18

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ – Κατεύθυνση

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ

(INFORMATION SCIENCE IN DIGITAL ENVIRONMENT path)

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΕΠ-201 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INFORMATION BEHAVIOR IN DIGITAL ENVIRONMENT) 6
2 ΕΠ-202 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (LIFELONG LEARNING AND DIGITAL LITERACIES) 6
3 ΕΠ-203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ONLINE ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (SOCIAL NETWORKS AND ONLINE COMMUNITIES) 6
5A ΕΠ-205A ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MANAGEMENT OF DIGITAL ARCHIVES) 6
5B ΕΠ-205Β ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ (DIGITAL LIBRARIES AND REPOSITORIES) 6
ΣΥΝΟΛΟ 24

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ – Κατεύθυνση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(DESIGN AND MANAGEMENT OF DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES path)

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΨΒ-301 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES) 6
2 ΨΒ-302 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (SEMANTIC WEB AND ONTOLOGIES) 6
3 ΨΒ-303 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA MINING AND VISUALISATION, BIG DATA) 6
ΨΒ-305Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MANAGEMENT OF DIGITAL ARCHIVES) 6
5B ΨΒ-305Β ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INFORMATION BEHAVIOR IN DIGITAL ENVIRONMENT) 6
ΣΥΝΟΛΟ 24

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)
ΔΠ-401 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MASTER DISSERTATION) 30

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT)

Λήψη αρχείου μαθημάτων πλήρους φοίτησης σε μορφή PDF

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΔΠ-101 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 6
2 ΔΠ-102 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (MARKETING, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP) 6
3 ΔΠ-103 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS) 6
4 ΔΠ-104 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF DIGITAL COLLECTIONS AND DATA) 6
5 ΔΠ-105 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (CULTURAL ORGANIZATIONS AND DIGITAL TECHNOLOGIES) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ – Κατεύθυνση

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ

(INFORMATION SCIENCE IN DIGITAL ENVIRONMENT path)

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΕΠ-201 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INFORMATION BEHAVIOR IN DIGITAL ENVIRONMENT) 6
2 ΕΠ-202 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (LIFELONG LEARNING AND DIGITAL LITERACIES) 6
3 ΕΠ-203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ONLINE ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (SOCIAL NETWORKS AND ONLINE COMMUNITIES) 6
4 ΕΠ-204 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (RESEARCH METHODS AND STATISTICS) 6
5A ΕΠ-205A ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MANAGEMENT OF DIGITAL ARCHIVES) 6
5B ΕΠ-205Β ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ (DIGITAL LIBRARIES AND REPOSITORIES) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ – Κατεύθυνση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(DESIGN AND MANAGEMENT OF DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES path)

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΨΒ-301 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES) 6
2 ΨΒ-302 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (SEMANTIC WEB AND ONTOLOGIES) 6
3 ΨΒ-303 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA MINING AND VISUALISATION, BIG DATA) 6
4 ΨΒ-304 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (RESEARCH METHODS AND STATISTICS) 6
ΨΒ-305Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (MANAGEMENT OF DIGITAL ARCHIVES) 6
5B ΨΒ-305Β ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INFORMATION BEHAVIOR IN DIGITAL ENVIRONMENT) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)
ΔΠ-401 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MASTER DISSERTATION) 30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (TOTAL ECTS):  90 ECTS

 

Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.